Hazmuka.com 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV (DÁLE V TEXTU JEN ENERGETICKÝ PRŮKAZ)

Průkaz energetické náročnosti budov vznikl jako opatření pro snižování spotřeby energií a emisí. Slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy. Hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy - tedy energii na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, úpravu vzduchu větráním, úpravu vlhkosti vzduchu a energii na osvětlení. Podle kvality budovy se poté objekt zařazuje budovu do příslušných tříd v rozsahu A-G (V kategorii A se nachází nejlépe zateplené objekty s instalovaným vysoce efektivními technologiemi). Průkazy energetické náročnosti budov smí zhotovovat pouze energetickým specialistou, který drží oprávnění uděleného Ministerstvem obchodu a průmyslu ke zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK vs. PRŮKAZ

Lidé často zaměňují pojmy energetický štítek s průkazem. Zjednodušeně energetický štítek pouze hodnotí tepelně-technické vlastnosti obálky budovy (pouze vnější konstrukce budovy). Průkaz v sobě zahrnuje i hodnocení z pohledu zdroje vytápění, chlazení, větrání, přípravy teplé vody, osvětlení a úpravy vlhkosti (Jedná se o složitější proces výpočtu než u energetického štítku budovy). V současné době se požaduje doložení energetické náročnosti pomocí energetického průkazu (ne štítkem).

JAKÉ PODKLADY POTŘEBUJI PRO VYHOTOVENÍ PRŮKAZU

Ohledně potřebných podkladů pro zhotovení energetického průkazu se rozepisuji ⇨ ZDE ⇦

PRŮKAZ PRO PŘÍSTAVBY A NÁSTAVBY

POZOR! Dle velikosti nové přístavby (nástavby) k stávající budově, je objekt nutné posuzovat z pohledu energetické náročnosti buď jako větší změnu dokončené budovy, nebo jako novou budovu(=budovy s téměř nulovou spotřebou energie)! Nutno řešit již v rámci konceptu zateplení. Více zde: ⇨ ZDE ⇦

CENA

Orientační cena průkazu se odvíjí především od náročnosti a velikosti budovy. Dalším důležitým faktorem je také množství podkladů výkresové dokumentace - v případě, že nejsou žádané podklady a musím si objekt sám zaměřit. Pořizovací cena je samozřejmě vyšší. Osobně se starám, aby kvalita zpracovaného průkazu byla vysoká a splňovala veškeré legislativní povinnosti. V případě složitějších a nově projektovaných budov považuji za nutnost komunikovat s jednotlivými prefesemi (Vzduchotechnika, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace...). Považuji se za člověka s dobrými technickými a fyzikálními znalostmi problematiky - běžně projektuji technické profese vzduchotechnika, vytápění, chlazení.

• Rodinný dům: Od 4 000 Kč (Malý nepodsklepený rodinný dům s projektovou dokumentací)
• Rodinný dům: Od 6 000 Kč (Rodinný dům bez projektové dokumentace -> nutný dojezd energetického specialisty)
• Bytový dům: Od 10 000 Kč
• Občanská vybavenost: Dle velikosti (stavby pro výchovu a vzdělání, Administrativní nudovy, sportovní a tělovýchovné stavby...)

Poznámka: Ceny jsou pouze orientační - Před zpracováním je vždy cenová nabídka pro konkrétní projekt.

KDY NENÍ SI POTŘEBA POŘÍDIT PRŮKAZ

• U budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2

• U budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

• U budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely.

• U staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání.

• U průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok.

• Při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely.

• U budov zpravodajských služeb.

• U budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití.

• U budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné.

• U vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

KDY JE POTŘEBA ZHOTOVIT ENERGETICKÝ PRŮKAZ

Energetický průkaz je nutné zhotovit v následujících případech:


Obecně je nutné si pořídit PENB pří:
● Výstavbě nových budov
● Nástavbě, přístavbě objektu
● Rekonstrukcích
● Pronájmu budovy
● Pronájmu ucelené části budovy
● U budov užívané orgánem veřejné moci


Vzhled Grafické části Průkazu energetické náročnosti budov


Průkaz se zpracovává dle vyhlášky 264/2020 o energetické náročnosti budov Odkaz ke stažení zde


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com
+420 737 343 964

 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty