Hazmuka.com 

TECHNICKÉ NÁZOSLOVÍ (TERMINOLOGIE)

„Větší změna dokončené stavby“ Pro účely tohoto zákona se rozumí větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy,ti,
[Zákon 406/2000 §2 (1) s) ]

„Obálka budovy Pro účely tohoto zákona se rozumí obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru nebo sousední budově,
[Zákon 406/2000 §2 (1) t) ]

„Systémová hranice zóny a budovy Systémovou hranici budovy tvoří ty části systémové hranice zón, které souvisle ohraničují objem budovy a jsou obvykle vystaveny přilehlému prostředí, které tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo v sousední vytápěné budově na nižší vnitřní návrhovou teplotu.
[ČSN 73 0331-1 D2]

„Temperovaný prostor“ Uzavřený prostor nesloužící pobytu osob, kde je v zimním období teplota vzduchu záměrně výrazně nižší než v navazujícím prostoru vytápěném a vyšší než výpočtová teplota venkovní
POZNÁMKA Zpravidla se jedná o zádveří, vstupní haly a podobně. Temperovaný prostor je buď vytápěn cíleně na teplotu nižší než 15 °C (stanoví projektant) nebo nepřímo pomocí tepelných ztrát navazujícího vytápěného prostoru. Teplota takto temperovaného prostoru se stanoví podle ČSN EN ISO 13789 nebo podrobněji pomocí tepelné bilance.
[ČSN 730540-2 3.8) ]

„Lehké konstrukce“ Konstrukce s nízkou tepelnou setrvačností, které mají plošnou hmotnost vrstev (od vnitřního líce k rozhodující tepel- něizolační vrstvě včetně) nižší než 100 kg/m 2
POZNÁMKA Ostatní konstrukce jsou považovány za „těžké“, tj. za konstrukce s vysokou tepelnou setrvačností.
[ČSN 730540-2 3.7) ]

„Energeticky vztažná plocha“ Pro účely tohoto zákona se rozumí celkovou energeticky vztažnou plochou budovy nebo ucelené části budovy vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím ve všech podlažích budovy nebo její ucelené části,
[Zákon 406/2000 §2 (1) r) ]

„Jmenovitý výkon“ Pro účely tohoto zákona se rozumí jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti uvedené výrobcem,
[Zákon 406/2000 §2 (1) k) ]

„Sezonní energetickou účinností vytápění“s ) se rozumí poměr mezi potřebou tepla pro vytápění v určeném otopném období, dodávaného ohřívačem pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaným ohřívačem, soupravou sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení nebo soupravou sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení, a roční spotřebou energie potřebné k uspokojení spotřeby tepla, vyjádřený v %;
[NK 811/2013]

„Energetickou účinností ohřevu vody“ wh ) se rozumí poměr mezi užitečnou energií obsaženou v pitné či užitkové vodě, kterou dodává kombinovaný ohřívač nebo souprava sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení, a energií potřebnou pro její výrobu, vyjádřený v %;
[NK 811/2013]Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům