Hazmuka.com 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Tabulka požadovaných a doporučených hodnot součinitele prostupu tepla pro buovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou v intervalu 18°C až 22°C včetně (tabulka 3 v ČSN 73 0540-2)
 
Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla
[W/(m2.K)]
Požadované
hodnoty
UN,20
   Doporučené   
hodnoty
Urec,20
   Doporučené   
honoty
pro pasivní
budovy
Upas,20
Stěna vnější 0,30 1) těžká: 0,25 0,18 až 0,12
lehká: 0,20
Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20 0,18 až 0,12
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 0,24 0,16 0,15 až 0,10
Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15 až 0,10
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) 0,30 0,20 0,15 až 0,10
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) 0,30 1) těžká: 0,25 0,18 až 0,12
lehká: 0,20
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 0,22 až 0,15
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,30 až 0,20
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru 0,75 0,50 0,38 až 0,25
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí 0,75 0,50 0,38 až 0,25
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 0,85 0,60 0,45 až 0,30
Stěna mezi sousedními prostorami 1,05 0,70 0,15 až 0,50
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně 1,05 0,70
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně 1,30 0,90
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně 2,20 1,45
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně 2,7 1,80
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří 1,50 1,2 0,80 až 0,60
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru o venkovního prostředí 1,40 1,10 0,90
Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) 1,70 1,20 0,90
Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru 3,50 2,30 1,7
Výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru o venkovního prostředí 2,60 1,70 1,40


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com
+420 737 343 964

 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty