Hazmuka.com 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPL

tabulka požadovaných a oporučených hodnot součinitele prostupu tepla pro buovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou v intervalu 18°C až 22°C včetně (tabulka 3 v ČSN 73 0540-2)
 
Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla
[W/m2.K]
Požadované
hodnoty
UN,20
Doporučené
hodnoty
Urec,20
Doporučené
honoty
pro pasivní
budovy
Upas,20
Stěna vnější 0,30 1) těžká: 0,25 0,18 až 0,12
lehká: 0,20
Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20 0,18 až 0,12
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 0,24 0,16 0,15 až 0,10
Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15 až 0,10
Strop podnevytápěnou půdou (se střecou bez tepelné izolace) 0,30 0,20 0,15 až 0,10
Stěna k nevytápěné půdě (se střechoubez tepelné izolace) 0,30 1) těžká: 0,25 0,18 až 0,12
lehká: 0,20
Podlaha a stěna vytápěného prostorupřilehlá k zemině 0,45 0,30 0,22 až 0,15
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,30 až 0,20
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru 0,75 0,50 0,38 až 0,25
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí 0,75 0,50 0,38 až 0,25
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 0,85 0,60 0,45 až 0,30
Stěna mezi sousedními prostorami 1,05 0,70 0,15 až 0,50
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně 1,05 0,70
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně 1,30 0,90
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně 2,20 1,45
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně 2,7 1,80
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše z vytápěného prostorudo venkovního prostředí, kromě veří 1,50 1,2 0,80 až 0,60
Šikmá výplňotvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru o venkovního prostředí 1,40 1,10 0,90
SDveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovnío prostředí (včetně rámu) 1,70 1,20 0,90
Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru 3,50 2,30 1,7
Výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru o venkovního prostředí 2,60 1,70 1,40

Poznámky (tepelná ztráta, PENB...)
Temperovaný prostor
Dle ČSN 73 0540-2 3.8: Uzavřený prostor nesloužící pobytu osob, kde je v zimním období teplota vzudchu záměrně výrazně nižší než v navazujícím prostoru vytápěném a vyšší než výpočtová teplota venkovní.
Poznámka: Zpravidlasejedná o zádveří, vstupní haly a podobně. Temperovaný prostor je buďvytápěn cíleně na teplotu nižší než 15°C (stanoví projektant) nebo nepřímo pomocí tepelných ztrát navazujícího vytápěného prostoru. Teplota takto temperovaného prostoru se stanoví podle ČSN EN ISO 12789 nebo podrobněji pomocí tepelné bilance.

Uem,N-20,R
(5)...více viz vyhláška
a) pokud součet průsvitných ploch tvoří více než 50 % teplosměnné části vnějších stěn budovy, započte se pouze pro těchto 50% odpovídající požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 pro výplně otvorů a pro ostatní průsvitné plochy se uvažuje požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla L/n,20 pro vnější stěny;
b) pro budovu s lehkým obvodovým pláštěm se při stanovení hodnoty Uem,N,20 podle vztahu (3) použije pro neprůsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro vnější stěny a pro průsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro výplně otvorů ve vnější stěně;


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com

 
 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty
Web věnovaný pouze Průkazům