Hazmuka.com 

NOUZOVÉ VĚTRÁNÍ STROJOVNY CHLADU
STROJOVNA CHLADU - NOUZOVÉ VĚTRÁNÍ dle ČSN EN 378-3 + A1 (pro chladiva A1)
 
5.16.3 Nouzové nucené větrání
Je-li požadována detekce plynu, jak je stanoveno v kapitole 8, musí být detektorem (detektory) umístěným (umístěnými) ve strojovně spuštěno zařízení nouzového nuceného větrání. Detektory musí odpovídat požadavkům a ustanovením kapitoly 8.
8.1 Obecně
Ve strojovnách s chladivy ODP > 0 nebo GWP >0, s množstvím náplně chladiva přes 25kg, musí být k dispozici detekční zařízení chladiva.

5.16.4 Požadovaný průtok vzduchu pro nouzové nucené větrání
Průtok vzduhcu nuceného větrání musí být alespoň v množství obdrženém z následující rovnice:
 
V = 14 x 10-3 x m 2/3
 
m = hmotnost náplně chladiva [kg]  
V = průtok vzduchu m3/s = m3/h
 
Poznámka: Požadavek na maximální kapacitu nouzového větrání nesmí být větší než 15 výměn vzduchu za hodinu
 
V - průtok vzduchu v m3/s
m - hmotnost náplně chladiva, v kilogramech, v chladícím zařízení s největší náplní, jehož kterákoliv část je umístěná ve strojovně
 


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com
+420 737 343 964

 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty