Hazmuka.com 

MNOŽSTVÍ PŘÍVODU ČERSTVÉHO VZDUCHU A VÝMĚNY VZDUCHU

OBYTNÉ PROSTORY
Požadavky na větrání obytných budov dle ČSN 15 665/Z1
 
Požadavky dle vyhlášky: 20/2012 Sb. Čl. II, kterou se mění 268/2009 Sb. (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3 /h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm.“.

doporučené průtoky venkovního vzduchupronávrh větracího v čsn en 15251; Směrnice STP-OS 04/č. 1/2005 změna kapitoly 6.5 v normě 73 4301
Požadavek Trvalé větrání
(průtok venkovního vzduchu)
Nárazové větrání
(průtok odsávaného vzudchu)
Intenzita větrání
[h-1]
Dávka venkovního vzduchu na osobu
[m3/(h*os]]
Kuchyně
[m3/h]
Koupelny
[m3/h]
WC
[m3/h]
Minimální hodnota 0,3 15 100 50 25
Doporučená hodnota 0,5 25 150 90 50

PRACOVNÍ PROSTORY
Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (§41)
(1) Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby bylo, pokud je to možné, zajištěno dodržování požadavků upravených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2 již od počátku směny.

(2) Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště dle sbírky zákonů č. 93/2012
 
Třída práce Poznámka Množství vzduchu na osobu
I nebo IIa Na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění 25 m 3/h
I nebo IIa Na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění 50 m 3/h
IIb, IIIa nebo IIIb 70 m 3/h
IVa, IVb nebo V 90 m 3/h
Více info: Třídy práce

(3) Minimální množství venkovního vzduchu podle odstavce 2 musí být zvýšeno při další zátěži větraného prostoru pracoviště, například teplem nebo pachy. V takovém případě se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu o 10 m3/h podle počtu přítomných zaměstnanců.“.

(4) Pro pracoviště s přístupem veřejnosti se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu úměrně předpokládané zátěži 0,2 až 0,3 osoby/m2 nezastavěné podlahové plochy místnosti. Při venkovních teplotách vyšších než 26 °C a nižších než 0 °C může být množství venkovního vzduchu zmenšeno, nejvýše však na polovinu.

Výměny vzduchu dle nařízení vlády č.361/207 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci
dle tabulky č. 1 z přílohy č. 10
 
Zařízení Výsledná teplota
°C
Výměna vzduchu
m3.h-1
Šatny 20 20
na jedno šatní místo
Umývárny 22 30
na jedno umyvadlo
Sprchy 25 150-200
na jednu sprchu
Záchody 18 50 na jednu kabinu
25 na jeden pisoár

VÝCHOVA,VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLADISTVÝCH
Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek dle vyhlášky č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Tabulka č. 1: Množství přiváděného čerstvého vzduchu v učebnách, tělocvičnách, šatnách a hygienických zařízeních v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání:
 
Typ prostoru Množství vzuchu [m3. hod-1]
Učebny 20-30 na 1 žáka
Tělocvičny 20-90* na 1 žáka
Šatny 20 na 1 žáka
Umývárny 30 na 1 umyvalo
Sprchy 150-200 na 1 sprchu
Záchody 50 na 1 kabinu; 25 na 1 pisoár
*s ohledem na konkrétní využití (dle druhu prováděného cvičení) a kapacitu tělocvičny
 
Tabulka č. 2: Průměrné hodnoty výsledných teplot, rychlostí proudění a relativní vlhkosti vzduchu : (dle vyhlášky č.410/2005 Sb.)
 
Typ prostoru Výsledná teplotaRychlost prouěníRelativní vlhkost
tg min [°C]tg opt [°C] tg max [°C] va [m.s-1] rh [%]
Učebny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu20 22 ± 2 28 0,1-0,230-65
Tělocvičny1820 ± 2280,1-0,230-65
Šatny2022 ± 2280,1-0,230-65
Sprchy24----
Záchody18--0,1-0,230-65
Chodby18    0,1-0,230-65

PLAVECKÉ BAZÉNY A PŘILEHLÉ PROSTORY
Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek dle vyhlášky č.238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
Příloha č. 12: Mikroklimatické požadavky, osvětlení a vnitřní ovzduší bazénové haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor
 
Faktor bazénu Hala bazénu Přilehlé prostory pro uživatele
(šatny, WC, sprchy, chodby, atd.)
Vstupní hala
Intenzita osvětlení min. 200 luxů pro rekreační koupání, min. 300 luxů pro plavecký výcvik (500 luxů při závodech v 50m bazénu) 200 luxů 100 luxů
Teplota vzduchu o 1 - 3°C vyšší než teplota vody v bazénu sprchy 24-27°C
šatny a místnosti pro pobyt odob 20-22°C
min. 17°C
Relativní vlhkost vzduchu max. 65% sprchy max. 85%
ostatní prostory max. 50%
 
Intenzita výměny vzduchu min. 2x za hodinu sprchy min. 8x za hodinu
šatny 5-6x za hodinu
ostatní prostory tak, aby vyhovovaly limitním modnotám relativní vlhkosti vzduchu
min. 1x za hodinu
Tricloramin 0,5 mg/m3 - -

 
Doporučené výměny vzduchu ostatních prsotrů (dané technologem bazénové technologie)
Prostor Výměna vzduchu
Strojovna technologie bazénu 2 h-1
Sklad chemikálií pro bazénovou technologii 8 h-1

CHOV ZVÍŘAT
Přibližná potřeba přívodu vzduchu na jedno zvíře - Literatura Chyský, Hemzal
 
hmotnost kg/ks Léto m3/(h.ks) Zima m3/(h.ks)
Skot 35 35 8
50 50 11
100 75 24
150 95 33
200 110 40
300 160 50
400 190 60
500 220 70
600 250 80
Vepři 10 18 4
20 27 6
40 38 10
60 50 13
80 60 15
100 70 17
200 90 20
300 100 30
Drůbež 0,05 0,4 0,07
0,10 0,55 0,13
0,25 0,90 0,20
0,5 1,8 0,3
1 3,0 0,5
3 9,0 0,9
4 12,0 1,1
6 18,0 1,8


Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com
+420 737 343 964

 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty